Provozní řády

BABY CLUB CHOBOTNIČKA

PROVOZNÍ ŘÁD KURZŮ PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT 

Účastníci kurzu jsou povinni respektovat a dodržovat Provozní řád Vodního světa SAREZA. Náš řád ho s ohledem na potřeby kojenců a batolat upřesňuje a doplňuje.

V případě nedodržování těchto řádů může být účastník kurzu provozovatelem bazénu nebo organizátorem kurzů z kurzu vykázán bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce!!!

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU:

Kurzy jsou vedeny instruktorkou, která vlastní osvědčení o získání kvalifikace vydané na základě akreditace MŠMT ČR.

Kurz má 10 lekcí a probíhá 1x týdně. Délka pobytu ve vodě se řídí výhradně podle nálady dítěte, max. doba jedné lekce je nejvýše 30 minut.

Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku a schopností. O rozdělení rozhoduje instruktorka.

Na 1 dítě se z kapacitních důvodů může lekce v bazénu účastnit pouze 1 dospělý.

 ÚHRADA KURZOVNÉHO:

 Kurzovné se platí po odplavání první lekce.

 Každý účastník kurzu obdrží doklad o zaplacení, který může uplatnit u své zdravotní pojišťovny.

V případě, že se účastník rozhodne nepokračovat, zaplatí jednorázovou platbu. V opačném případě zaplatí celý kurz nebo zálohu a zbytek doplatí v další lekci.

V případě, že se rozhodnete v kurzu pokračovat po odplavání 10 lekcí, je nutné uhradit zálohu na další kurz v 10. lekci právě probíhajícího kurzu a kurzovné doplatí nejpozději do 2. lekce nového bloku.

OMLUVY A NÁHRADY:

Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty; ne naší povinností. V případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí.

Rodič je povinen absenci dítěte omluvit nejpozději do 20:00 hodin dne před konáním lekce, a to pouze písemně pomocí SMS mob.: 722 194 894 nebo elektronicky na Bc.chobotnicka@seznam.cz

V omluvence je nutné uvést jméno a příjmení dítěte, den a čas lekce (např. Omlouvám Pepíka Nováka z lekce v út 4.9. v 10.30 hodin).

Neomluvenou nebo pozdě omluvenou hodinu nelze nahradit!!!

Omluvené lekce se nahrazují po předchozí dohodě nebo ihned po skončení 10. lekce. Každý účastník má možnost vybrání dvou náhrad za omluvené lekce. V případě, že se po 10. lekci účastník na kurz nedostaví, náhradní hodiny propadají!

V případě možnosti lze lekce nahrazovat dopředu v jiném dni (plánovaná dovolená apod.)

Peníze za nevyčerpané hodiny nelze vracet ani převádět do dalších kurzů.

STORNO PODMÍNKY:

Na vrácení kurzovného není žádný právní nárok.

Částka za kurz bude vrácena pouze v těchto výjimečných případech:

  • celá částka – nenastoupí-li dítě z vážných zdravotních důvodů (zlomeniny, hospitalizace...) na 1. lekci a rodič okamžitě informuje organizátora (paní Martu Matouškovou).
  • 50 % částky skončí-li dítě do 5. lekce z vážných zdravotních důvodů a rodič okamžitě informuje organizátora kurzu.

Žádost o vrácení kurzovného musí být podána písemnou formou (možné i elektronicky).

Musí být doložena lékařskou zprávou.

Pokud dojde k ukončení kurzu ze strany organizátora, budou účastníkům propláceny zbývající lekce. V žádných jiných případech se kurzovné nevrací!

PRAKTICKÉ VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Účastníci lekcí plavání jsou povinni dodržovat provozní řád a bezpečnostní pokyny.

Při první lekci účastník obdrží permanentku – průkazku, která ho opravňuje navštěvovat kurzy plavání (jsou na ní informace o vybraných lekcích), vyplní přihlášku a seznámí se s provozními řády.

Před vstupem do prostor Baby clubu (plaveckých klubů) rodiče odloží kočárky do kočárkárny (vedle pokladny SAREZY v hlavním vchodu). Kočárky vyprázdněte, nenechávejte v nich žádné cenné věci. Za jejich ztrátu neneseme zodpovědnost!

Parkování pro auta je zajištěno na parkovištích SAREZY- veřejné před areálem (zdarma) ve dvoře areálu (poplatek 10,- Kč; nutno hradit na hl. pokladně). Příchod nahlásí rodič „docházkové tetě“ v herně a prokáže se průkazkou, do které se zapíše účast na lekci.

Rodič se svlékne v šatně a zahalí se do osušky nebo se oblékne do županu. Plavky si obléká až po důkladném osprchování těla mýdlem. Po dobu nezbytně nutnou k převlékání odloží dítě do ohrádky a zabrání tak případnému úrazu dítěte. K přebalení dítěte využijte podložek určených k přebalování, popř. přebalovacích pultů (pozor na pád dítěte). Pod dítě vždy dejte podložku ze savého materiálu. Podložky jsou vydezinfikovány pro děti, proto na ně nestoupáme. Požité pleny se vyhazují do odpadkových košů, které jsou k dispozici v herně na WC a u bazénu. Při použití nočníku je nutné jeho obsah vylít do WC a nočník vypláchnout.

V šatně udržujte kolem sebe sucho, pořádek a čistotu. Chovejte se prosím k veškerému zařízení ohleduplně. Vaše děti si chtějí hrát v příjemném a neponičeném prostředí.

ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY:

Na bazén vstupuje rodič nejdříve 10 - 15 minut před zahájením své lekce a neruší skupinku v bazénu. Do té doby vyčká v šatně, v herně nebo odpočívárně vodoléčby.

Před vstupem do bazénu se rodič i dítě omyjí mýdlem pod sprchou (osprchováním se dítě reflexivně vymočí) a obléknou si plavky.

Dítě musí mít do bazénu plavací plenu, nebo vhodné plavečky (vhodnost posoudí instruktorka).

V průběhu lekce jsou používány pomůcky a hračky schválené hlavním hygienikem ČR. Hračky jsou vždy důkladně omyté a dezinfikované. Přinášení a používání vlastních hraček v bazénu je zakázáno!

Na okraji bazénu jsou připraveny papírové kapesníčky pro případ uvolnění sekretu z nosíku a síto k odstranění nečistot z vody.

Rodič je po celou dobu lekce odpovědný za své dítě. Dítě nespouští z dohledu a dbá pokynů instruktorky. Rodič se s dítětem zapojuje do hry a nesmí lekci jakýmkoliv způsobem narušovat. O případném vyloučení z lekce rozhoduje instruktorka.

Po ukončení lekce se rodiče s dětmi po osprchování přesunou do odpočívárny, kde se obléknou. Následně se přesunou do herny, kde tráví dobu nutnou k aklimatizaci 20 - 30 minut. Tuto dobu je nutné z provozních i zdravotních důvodů dodržet.

V prostorách bazénu a sprchy je zakázáno běhání a skotačení dětí!

Děti, které teprve začínají chodit, nesmí rodiče vodit za ruce, ale nosí je!

Do prostor šatny, sprch, bazénu a sauny je zakázáno nosit předměty ze skla (šampóny, dětské přesnídávky atd.) a jídlo. Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely.

Další doprovázející osoby (babička, druhý rodič apod.) jsou také povinni řídit se provozním řádem. Tyto osoby se do prostor bazénu také musí převléknout. O jejich přítomnosti je nutné informovat předem – větší počet dalších osob může snížit pozornost dětí a tím zásadně narušit průběh lekce.

Za bezpečnost dětí po celou dobu lekce v bazénu i v ostatních prostorách odpovídá rodič.

Při eventuálním úrazu poskytne první pomoc instruktorka.

Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé osoby. Za zdravotní stav svůj a dítěte odpovídá rodič.

Za kvalitu vody odpovídá provozovatel. Kvalita vody odpovídá nařízením Krajské hygienické stanice. Teplota vody je max. 32 °C.

Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů instruktorky. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady.

Platnost od 1.10.2019

 

BABY CLUB CHOBOTNIČKA

PROVOZNÍ ŘÁD KURZŮ PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 1 do 8 LET

Účastníci kurzu jsou povinni respektovat a dodržovat Návštěvní řád AD Landek. Náš řád ho s ohledem na potřeby dětí upřesňuje a doplňuje.

V případě nedodržování těchto řádů může být účastník kurzu provozovatelem bazénu nebo organizátorem kurzů z kurzu vykázán, a to bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce!!!

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU:

Kurzy jsou vedeny instruktorkou, která vlastní osvědčení o získání kvalifikace vydané na základě akreditace MŠMT ČR.

Kurz má 10 lekcí a probíhá 1x týdně. Délka jedné lekce je 30 minut nebo 45 min.

Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku a schopností. O rozdělení rozhoduje instruktorka.

Na 1 dítě se z kapacitních důvodů může lekce v bazénu účastnit pouze 1 dospělý.

ÚHRADA KURZOVNÉHO:

Kurzovné se platí po odplavání první lekce. V případě, že se účastník rozhodne nepokračovat, zaplatí jednorázovou platbu. V opačném případě zaplatí celý kurz nebo zálohu. Zbytek doplatí v další lekci.

Každý účastník kurzu obdrží doklad o zaplacení, který může uplatnit u své zdravotní pojišťovny.

Pokud bude účastník po odplavání 10 lekcí pokračovat, je nutné zaplatit nový kurz nejpozději v 10. lekci právě probíhajícího kurzu.

OMLUVY A NÁHRADY:

Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty; ne naší povinností. V případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí.

Rodič je povinen absenci dítěte omluvit nejpozději do 20:00 hodin dne před konáním lekce, a to pouze písemně pomocí SMS mob.: 722 194 894 nebo elektronicky: Bc.chobotnicka@seznam.cz V omluvence je nutné uvést jméno a příjmení dítěte, den a čas lekce (např. Omlouvám Pepíka Nováka z lekce v pondělí 3.9. v 17.30 hodin).

Neomluvenou nebo pozdě omluvenou hodinu nelze nahradit!!!

Omluvené lekce je možno nahradit v jiném termínu po předchozí domluvě. Organizátor kurzu nabídne účastníkům max. 2 termíny pro náhradu omluvené lekce.

Lekce je možno nahrazovat pouze v rámci trvání kurzu. Kurz si nelze náhradami „prodloužit“! Řádně omluvené lekce je možné  po předchozí dohodě nahradit i jiný den na bazénech provozovaných BC. CHOBOTNIČKA. Pokud si omluvené lekce nestihnete včas vybrat, ale zakoupíte si pokračovací kurz, všechny nevybrané lekce se Vám automaticky přesunou a můžete je využít v novém kurzu. 

V případě možnosti lze lekce nahrazovat dopředu (plánovaná dovolená apod).

V případě 2 řádně neomluvených lekcí dle výše stanovených podmínek ztrácí rodič možnost vybírání náhradních hodin. V případě 4 řádně neomluvených lekcí dle výše stanovených podmínek nebude mít rodič možnost pokračovat v dalším kurzu!

Peníze za nevyčerpané hodiny nelze vracet ani převádět do dalších kurzů.

STORNO PODMÍNKY:

Na vrácení kurzovného není žádný právní nárok.

Částka za kurz bude vrácena pouze v těchto výjimečných případech:

  • celá částka – nenastoupí-li dítě z vážných zdravotních důvodů (zlomeniny, hospitalizace…) na 1. lekci a rodič okamžitě informuje organizátora (paní Martu Matouškovou).
  • 50 % částky skončí-li dítě do 5. lekce z vážných zdravotních důvodů a rodič okamžitě informuje organizátora kurzu.

Žádost o vrácení kurzovného musí být podána písemnou formou (možné i elektronicky) a musí být doložena lékařskou zprávou.

Pokud dojde k ukončení kurzu ze strany organizátora, budou účastníkům propláceny zbývající lekce. V žádných jiných případech se kurzovné nevrací!

PRAKTICKÉ VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Účastníci lekcí plavání jsou povinni dodržovat provozní řád a bezpečnostní pokyny.

Při první lekci účastník obdrží permanentku – průkazku, která ho opravňuje navštěvovat kurzy plavání (jsou na ní informace o vybraných lekcích), vyplní přihlášku a seznámí se s provozními řády.

Parkování pro auta je zajištěno na parkovišti  AD Landek.

Rodič se převlékne s dítětem v šatně. K bazénu si vezme osušky, permanentku, popřípadě nutnou finanční částku k zaplacení kurzu.

Rodiče se s dětmi převlékají v šatnách dle pohlaví. V šatně udržujte kolem sebe sucho, pořádek a čistotu. Chovejte se prosím k veškerému zařízení ohleduplně.

ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY:

Na bazén vstupuje rodič nejdříve 10 - 15 minut před zahájením své lekce a neruší skupinku v bazénu. Do té doby vyčká v šatně.

Před vstupem do bazénu se rodič i dítě osprchují. VSTUP DO BAZÉNU JE POVOLEN POUZE V PŘÍTOMNOSTI ORGANIZÁTORA!

V průběhu lekce jsou používány pomůcky a hračky schválené hlavním hygienikem ČR. Hračky jsou vždy důkladně omyté a dezinfikované. Přinášení a používání vlastních hraček v bazénu je zakázáno!

Za bezpečnost dětí po celou dobu trvání lekce zodpovídá rodič a to jak ve vodě, tak i v dalších prostorách bazénu. Při eventuálním úrazu poskytne prví pomoc instruktorka.

Za děti, které plavou bez rodičů, přebírá zodpovědnost v průběhu lekce instruktorka. Před začátkem a po ukončení lekce zodpovídají za děti rodiče či jiný doprovod.

Po ukončení lekce rodič dítě vysuší a zabezpečí jej proti prochladnutí. Rodiče mohou s dětmi využít páry a po té se v šatnách osprchovat. Před odchodem nechá rodič dítě aklimatizovat na venkovní prostředí ve vestibulu budovy.

V prostorách bazénu a sprchy je zakázáno běhání a skotačení dětí!

Děti i rodiče používají protiskluzovou obuv (bezpečnostní důvody).

Do prostor šatny, sprch, bazénu a páry je zakázáno nosit předměty ze skla (šampóny, láhve atd.) a jídlo. Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely.

Další doprovázející osoby (babička, druhý rodič apod.) jsou také povinni řídit se provozním řádem. Tyto osoby se do prostor bazénu také musí převléknout. O jejich přítomnosti je nutné informovat předem – větší počet dalších osob může snížit pozornost dětí a tím zásadně narušit průběh lekce.

Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé osoby. Za zdravotní stav svůj a dítěte odpovídá rodič.

Za kvalitu vody odpovídá provozovatel. Kvalita vody odpovídá nařízením Krajské hygienické stanice. Teplota vody je 28 °C.

Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů instruktorky. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady.

Platnost od 1.12.2019